Til forsiden
(hentet 10-08-2020 12:36)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner afholdt den 17. marts 2011
(05-09-2011)
 
Inden mødet blev alle deltagere tilbudt at smage den medbragte vin, som blev sponseret af formanden, og dermed ikke var nogen udgift for foreningen..

1) Valg af dirigent.

Kjeld Merstrand blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2) Formandens beretning.

Formand John O’Brien Kirk bød velkommen og nævnte blandt andet, at førsteholdet heller ikke i denne sæson rykkede op i Skakligaen, hvorfor der heller ikke i næste sæson ville blive tale om, at dyre Sjællandsrejser ville gøre indhug i foreningens økonomi.

Foreningen var tilfreds med det lave aktivitetsniveau, der gør, at foreningen har tid til at opspare en vis formue, inden der forhåbentlig bliver brug for kapitalen, når og hvis førsteholdet avancerer til Skakligaen.

Foreningen har i årets løb holdt 1 bestyrelsesmøde, uden at dette har påført foreningen udgifter.. Mødet blev holdt hos formanden, der afholdt alle udgifter herfor.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter blev godkendt.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Kasserer Morten Fabrin var syg, så i hans sted gennemgik John O’Brien Kirk det omdelte og reviderede regnskab for foreningens regnskabsår. Der var indtægter i form af kontingenter med 4.750 kr., frivillige bidrag med 1.450 kr. og renteindtægter med 0,79 kr. samt ingen udgifter. Foreningens egenkapital udgør herefter 13.682,36 kr., der i det hele indestod på foreningens konto i Nordea. Foreningen har 20 medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 250,- kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for andre.

4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg.

Formand John O’Brien Kirk blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsesmedlem Arne Juel Larsen blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsessuppleant Bent Frederiksen blev genvalgt uden modkandidater. Revisor Jens Martin Villumsen blev genvalgt uden modkandidater. Revisorsuppleant Peter Graves blev genvalgt uden modkandidater.

6) Eventuelt.

Fritz Videbech gjorde opmærksom på, at der skal stå i regnskabet, hvor pengene opbevares.

Generalforsamlingen sluttede cirka kl. 19.30 med applaus og mulighed for lidt ekstra rødvin for dem, der havde lyst.

Kjeld Merstrand dirigent

/Bjarne Nielsen referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004