Til forsiden
(hentet 10-08-2020 13:42)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) afholdt den 18. marts 2010
(25-04-2010)
 
Generalforsamlingen havde 10 deltagere.

1) Valg af dirigent.

Claus Rossen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2) Formandens beretning.

Formand John O’Brien Kirk bød velkommen og nævnte blandt andet, at førsteholdet heller ikke i denne sæson rykkede op i Skakligaen, hvorfor der heller ikke i næste sæson ville blive tale om, at dyre Sjællandsrejser ville gøre indhug i foreningens økonomi. Formanden påpegede, at foreningen var oprettet som et alternativ til kontingentforhøjelse i Viborg Skakklub. Foreningen har i årets løb holdt 1 bestyrelsesmøde, uden at dette har påført foreningen udgifter. Når foreningen har samlet lidt flere midler sammen, vil man overveje at honorere eventuelle velbegrundede ansøgninger. Der har ikke i årets løb været modtaget ansøgninger eller i øvrigt været udgifter.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Kasserer Morten Fabrin gennemgik det omdelte og reviderede regnskab for foreningens første regnskabsår. Der var indtægter i form af kontingenter med 4.750 kr., frivillige bidrag med 2.725 kr. og renteindtægter med 6,57 kr. samt ingen udgifter. Foreningens egenkapital udgjorde herefter 7.481,57 kr., der i det hele indestod på foreningens konto i Nordea. Foreningen havde 20 medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 250 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for andre.

Regnskabet blev godkendt, og kontingentforslaget blev vedtaget uden andre forslag.

4) Indkomne forslag.

5) Valg.

Kasserer Morten Fabrin, bestyrelsessuppleant Bent Frederiksen, revisor Jens Martin Villumsen og revisorsuppleant Peter Graves genvalgtes uden andre forslag.

6) Eventuelt.

Claus Rossen beklagede som holdleder for førsteholdet, at holdet ikke var rykket op. På Arne Juel Larsens forespørgsel svarede Claus Rossen, at der på førsteholdet formentlig ikke ville være udelt tilslutning til evt. at bære klubtrøjer med sponsornavn, men at det ikke ville være problematisk med eventuelle arrangementssponsorer.

Kjeld Merstrand gjorde opmærksom på den hurtigskakturnering for spillere over 60 år, som Viborg Skakklub gennemfører under seniormessen i Tinghallen den 6.-8. juni 2010 og oplyste, at Viborg Skakklub har 18 medlemmer, der er >60 år, samt at der også håbes på deltagelse af ikke-klubspillere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30 med et trefoldigt leve for VSV.

Claus Rossen
Dirigent

/Morten Fabrin
Referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004