Til forsiden
(hentet 10-08-2020 14:16)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af stiftende generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV)
(05-04-2009)
 
Deltagere:

Mikael Bach, Christian Bitsch, Mogens Boel, Orla Dürr, Søren Ejdum, Morten Fabrin, Børge Fisker, Bent Frederiksen, Peter Graves, Kaj Hansen, Allan Holst, Hans Kurt Jacobsen, Erik Bartram Jensen, John O’Brien Kirk, Arne Juel Larsen, Kjeld Merstrand, Bjarne Nielsen, Thomas Højbjerg Pedersen, Claus Rossen, Poul Søndergaard, Fritz Videbech i alt 21 personer.

1) Valg af dirigent.

Søren Ejdum blev foreslået og valgt som dirigent.

2) Orientering fra forberedelsesgruppen.

Morten Fabrin orienterede på forberedelsesgruppens vegne om initiativet og baggrunden herfor og nævnte herunder, at gruppen var sammensat af 3 medlemmer af Viborg Skakklubs bestyrelse og 4 andre medlemmer af Viborg Skakklub. Gruppen har holdt to forberedende møder og har herunder foretaget forskellige drøftelser, udarbejdet udkast til vedtægter og har herefter indkaldt til denne stiftende generalforsamling.

3) Debat og beslutning om stiftelse af en støtteforening.

Claus Rossen spurgte til, hvad overskriften er for anvendelsen af foreningens midler, og Morten Fabrin henviste i den anledning til udkastet til formålsparagraf.

Peter Graves nævnte, at unionen foreslår kontingentforhøjelse og spurgte til, om det ikke ville være enklere blot at lade skakklubbens kasserer have en særlig konto til frivillige bidrag.

Morten Fabrin svarede, at man er opmærksom på den kommende kontingentstigning, samt at det skønnes mere hensigtsmæssigt at danne en særlig forening. Dette har i øvrigt i sig selv ført til aktivering af medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

John O’Brien Kirk sagde, at oprettelsen af en støtteforening er en udmærket fremgangsmåde til gennemførelse af en frivillig kontingentstigning.

Arne Juel Larsen nævnte, at oprettelse af en støtteforening også sigter til aflastning af skakklubbens bestyrelse, som har nok at lave i forvejen. Han fremhævede også, at det er vigtigt , at oprettelse af en støtteforening ikke indebærer en opdeling af skakklubbens medlemmer i en slags primære og sekundære medlemmer.

Poul Søndergaard tilføjede, at en særskilt forening måske i højere grad vil kunne slå igennem uden for Viborg By.

Bent Frederiksen foreslog navnet ”Viborg og Omegns Skakvenner”.

Kjeld Merstrand pegede på, at bynavnet i foreningens navn har været drøftet meget i forberedelsesgruppen. Det er f.eks. vigtigt, at foreningen ikke hedder Viborg Skakklubs Venner, men Viborg Skak Venner. I øvrigt er det nu den almindelige terminologi i kommunen, at ”Viborg” betyder hele Viborg Kommune, hvorimod det hedder ”Viborg By”, hvis der kun tænkes på byen Viborg.

John O’Brien Kirk fandt, at den foreslåede stramme formålsparagraf var fornuftig.

Mogens Boel spurgte til, om man kan støtte med mindre beløb end årskontingentet.

Morten Fabrin bekræftede, at alle kan give frivillige bidrag, men at medlemsskab kræver, at man mindst betaler det årskontingent, der fastsættes.

Erik Bartram Jensen spurgte, om der havde været følere ude efter sponsorer, og om hvilke modydelser til sponsorer, der kunne komme på tale.

John O’Brien Kirk svarede ved som eksempel at pege på arrangementet i Nordea i 2003.

Kjeld Merstrand sagde, at i første omgang må støtteforeningen tale med en eventuel sponsor. Desuden vil et af bestyrelsesmedlemmerne være en person, der også sidder i Viborg Skakklubs bestyrelse. Der kan naturligvis siges fra over for eventuelle uacceptable betingelser fra en sponsor, men der er intet problem i f.eks. at lave en skakopvisning i et forretningslokale.

Erik Bartram Jensen anførte, at støtteforeningen nødigt skulle presse Viborg Skakklubs medlemmer til noget, som disse ikke ønsker.

Arne Juel Larsen erklærede sig helt enig i, at der naturligvis ikke kan trækkes på medlemmer af Viborg Skakklub uden disses tilsagn.

John O’Brien Kirk nævnte, at der skal være en tæt forbindelse til Viborg Skakklub, og at der ikke kan blive tale om uenighed mellem de to foreninger.

Poul Søndergaard så heller ingen risiko for konflikt mellem de to foreninger. VSV kan ikke forpligte skakklubbens medlemmer til noget, som disse ikke kan acceptere.

4) Fastsættelse af vedtægter.

Et udkast til vedtægter var fremlagt ved mødets start.

Morten Fabrin gennemgik kort udkastet.

Fritz Videbech foreslog, at § 10 suppleres med følgende: ”Sponsoraftaler kan alene indgås med Viborg Skakklubs godkendelse”.

Forsamlingen var enig heri.

På Søren Ejdums forespørgsel oplyste Morten Fabrin, at forberedelsesgruppen ikke havde fundet det nødvendigt at gøre det til en vedtægtsbestemmelse, at et af bestyrelsens medlemmer også er medlem af Viborg Skakklubs bestyrelse.

Efter forslag fra Peter Graves ændredes i § 1, stk. 2 ”og omegn” til ”Kommune”.

Efter forslag fra Peter Graves og Bjarne Nielsen ændredes i § 1, stk. 2, d) ”førstehold” til ”hold”.

Søren Ejdum nævnte på forespørgsel, at al støtte fra foreningen må kræve en ansøning.

Efter yderligere drøftelse blev vedtægterne enstemmigt vedtaget enstemmigt med de anførte ændringer samt med enkelte rent grammatiske ændringer.

Herefter ansås foreningen for stiftet med det pågældende tilrettede udkast til vedtægter som grundlag.

5) Fastsættelse af kontingent.

Forberedelsesgruppen foreslog årskontingentet fastsat til 250 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for andre.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

6) Valg.

Forberedelsesgruppen foreslog John O’Brien Kirk valgt som formand for 2 år.

Forberedelsesgruppen foreslog Morten Fabrin valgt som kasserer for 1 år..

Forberedelsesgruppen foreslog Arne Juel Larsen valgt som det tredje bestyrelsesmedlem for 2 år.

De nævnte blev herefter valgt som foreningens første bestyrelse.

Bent Frederiksen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Jens Martin Villumsen blev valgt som revisor.

Peter Graves blev valgt som revisorsuppleant.

Alle blev valgt uden forslag om andre kandidater.

7) Eventuelt.

Kjeld Merstrand gratulerede med oprettelsen af støtteforeningen. Han rettede endvidere en tak til Fritz Videbech, der allerede har skænket foreningen et antikt skakspil.

Morten Fabrin nævnte, at der straks efter mødets afslutning ville være mulighed for at indmelde sig i foreningen.

Der rettedes en tak til dirigenten, og John O’Brien Kirk takkede på hele bestyrelsens vegne for valget.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50.

Søren Ejdum
Dirigent

/Morten Fabrin
Referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004