Til forsiden
(hentet 10-08-2020 12:34)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Vedtægter for Viborg Skak Venner.
(05-04-2009)
 
§ 1. Navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er Viborg Skak Venner (VSV), og dens hjemsted er Viborg.
Stk.2. Foreningens formål er at støtte skaklivet i Viborg Kommune, herunder særligt
a)ungdomsaktiviteter,
b)turneringer og lignende begivenheder,
c)medlemskampagner og
d)dækning af direkte rejse- og opholdsomkostninger for Viborg Skakklubs hold.

§ 2 Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 3 Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle fysiske og juridiske personer.

§ 4 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. På generalforsamlingen foretages i det mindste følgende:
1)Valg af dirigent
2)Formandens beretning
3)Kassererens aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer.
4)Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5)Valg.
Formanden, kassereren og det menige bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, dog således at valget af kasserer på den stiftende generalforsamling kun sker for 1 år. Herefter er formanden og det menige bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og kassereren i lige år.
Endvidere vælges en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant, alle for 1 år.
6)Eventuelt
Beslutninger på såvel den ordinære generalforsamling som på ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, medmindre andet er fastsat.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.
Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 1 måned efter, at det er krævet.

§ 6 Indkaldelse til generalforsamling. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på Viborg Skakklubs hjemmeside, ved opslag i Viborg Skakklub samt ved meddelelse pr. mail til de medlemmer, som har oplyst mailadresse.

§ 7 Bestyrelse.
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer, henholdsvis en formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til foreningens bedste i henhold til foreningens formål. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 8 Vedtægtsændringer.
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, stemmer herfor.

§ 9 Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling og kun, hvis mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Opløses foreningen, træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om aktivernes anvendelse inden for de rammer, der fremgår af foreningens formål eller eventuelt ved bestemmelse om, at aktiverne tilfalder Viborg Skakklub.

§ 10 Kontingent.
Ethvert medlem skal betale kontingent til foreningens kasserer. Opkrævning sker for et kalenderår ad gangen, således at der ved optagelse i 1. halvår betales fuldt årskontingent og ved optagelse i 2. halvår betales halvt årskontingent.
Stk. 2. Foreningens medlemmer og andre kan støtte foreningen med frivillige bidrag.
Stk. 3. Sponsoraftaler kan alene indgås med Viborg Skakklubs godkendelse.

§ 11 Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren. Eventuelt overskydende indbetalt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

§ 12 Hæftelse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse herfor.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Viborg den 26. marts 2009.
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004