Til forsiden
(hentet 10-08-2020 14:25)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Historie
Vedtægter
Bestyrelsen
Medlemskab
Spilletid og -sted
Viborg Skakskole
Ratingliste fra DSU
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Love for Viborg Skakklub.
(14-06-2013)
 
1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Viborg Skakklub, og dens hjemsted er Viborg. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

2. Formål
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union samt være tilsluttet en evt. særlig amtsforening under Dansk Skakunion. For at virkeliggøre klubbens formål kommer følgende særligt i betragtning:

a) Afholdelse af klubturneringer
b) Udvikle samvær og samarbejde med andre skakklubber
c) Regelmæssigt at udgive et meddelelsesblad
d) Foranstalte regelmæssig kontakt med dagspressen

Dyrke medlemspleje for at fastholde medlemmer samt stimulere andre til at blive medlemmer af klubben.

3. Medlemskredsen
Enhver kan blive medlem af Viborg Skakklub.

4. Generalforsamlingen
Klubbens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afhol­des hvert år på klubbens sidste spilleaften.

Denne falder i almindelighed i sidste uge af maj eller første uge af juni.

Generalforsamlingen afholdes ekstraordinært, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 25 % af klubbens medlemmer kræver det.

Indvarsling af generalforsamling foretages af bestyrelsen ved omdeling af indkaldelse og dagsorden til medlemmerne mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem af klubben. Ved årsskiftet udarbejder kassereren en medlemsfortegnelse, der med tillæg af senere indmeldelser, lægges til grund ved afstemninger på generalforsamlingen samt ved krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afvikles i henhold til nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Forelæggelse af budgetoverslag
6. Indkomne forslag
7. Valg (bestyrelse, inkl.. suppleanter, spillerudvalg, revisorer)
8. Eventuelt

Afstemninger på generalforsamlingen skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver det.

5. Valg
På generalforsamlingen vælges klubbens bestyrelse samt revision og spillerudvalg.

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Valget foregår såle­des, at der stemmes på kandidater til hver post for sig og således, at der for at opnå valg som formand - henholdsvis kasserer - skal opnås 1 over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valg af andre bestyrelsesmedlemmer end formand og kasserer foregår således, at hver stemmeberettiget kan afgive lige så mange stemmer, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, og således at de(n) kandidat(er), der opnår flest stemmer, er valgt.

Der foretages hvert år ved tilsvarende fremgangsmåde et særskilt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, således at de to kandidater til disse poster, der opnår flest stemmer, er valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Valg af 3 medlemmer til spillerudvalget foregår som et samlet valg på samme måde som ved valg til bestyrelsen.

Der vælges en revision på 2 medlemmer, hvoraf hvert medlem er på valg hvert andet år.

Valg af revisor foregår på samme måde som ved valg af formand. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

6. Beslutninger i øvrigt
Beslutninger i øvrigt tages ved almindeligt stemmeflerhed, således at flere forslag om samme emne sættes til afstemning med et ad gangen og således, at det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.

Beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer træffes på generalforsamlingen.

I øvrigt træffer generalforsamlingen beslutning om ethvert forslag, der har været bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Klubturneringsform og turneringsreglement udarbejdes af bestyrelsen.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen, der konstituerer sig med næstformand og sekretær, er valgt til at varetage klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, samt disponerer til klubbens bedste og formålets fremme. Sekretæren fører protokol over alle bestyrelsesmøder, medlemsmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen er som sådan ansvarlig over for generalforsamlingen.

Viborg Skakklub tegnes af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af formanden og kassereren, dog skal dokumenter vedrørende lån i, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

8. Medlemsmøder
I august måned ved sæsonstart afholdes medlemsmøde. I øvrigt afholdes medlemsmøder efter behov.

Indvarsling og afstemninger foregår som ved generalforsamlingen. Med undtagelse af det faste årlige medlemsmøde, kan et medlemsmøde dog indkaldes med kortere varsel med henblik på drøftelse af uopsættelige spørgsmål.

Medlemsmøder ledes af en valgt dirigent.

Medlemsmødet vælger på det faste møde en turneringskomite bestående af 3 medlemmer.

Medlemsmødet vælger en turneringsleder, der sammen med turneringslederassistenter - en for hver gruppe i klubturneringen - udgør turneringsledelsen.

Turneringslederassistenter vælges af og blandt gruppens deltagere. Medlemsmødet kan alene træffe beslutning i spørgsmål, som ikke er henlagt til generalforsamlingen.

9. Udvalg
Alle nedsatte udvalg arbejder efter skriftlige instrukser, der er vedtaget på medlemsmøde.

Turneringskomiteen er ankeinstans for så vidt angår klubturneringen.

Spillerudvalget opstiller mindst een gang årligt ved sæsonens begyndelse en styrkeliste over klubbens spillere. Styrkelisten danner grundlag for spillerudvalgets øvrige arbejde. I øvrigt arbejder spillerudvalget inden for de regler, der er opstillet for klubturneringer, holdturneringer m.v.

Spillerudvalget forestår inddeling i klasser og grupper til klubturnering samt opstilling af hold til holdturneringer.

10. Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres af en lovligt indvarslet generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

11. Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan besluttes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 generalforsamlinger med mindst 3 uger mellem disse generalforsamlingers afholdelse.

Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens formue Dansk Skak Union, der anvender disse midler til støtte for skaklivet i Viborg og omegn.

12. Fortolkning af vedtægterne
Enhver tvivl om disse vedtægters fortolkning afgøres af generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. juni 1981 med ændringer vedtaget den 6. august 1985, 31. maj 2001, 22. maj 2003, 31. maj 2007, 26. maj 2011 og 30. maj 2013.
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004